c

12 sikkerhedsstandarder

Vores sikkerhedsstandarder er til for at forebygge ulykker. Standarderne gælder på alle Skanskas arbejdspladser - på et globalt plan.

Gennemgang af sikkerhed på byggeplads i København

1. Arbejde i højden

Arbejde i højden skal ske under kontrollerede forhold for at undgå nedstyrtning, uanset hvilken højde der arbejdes i. Det betyder bl.a., at der skal være sikre rækværk og tydelige afskærmninger samt at arbejderne på byggepladsen skal fastgøres til en stabil konstruktion, når de arbejder i højden.

2. Krav om 5 personlige værnemidler

Skanska stiller krav om følgende 5 personlige værnemidler på byggepladsen: Sikkerhedshandsker, -hjelm, -sko, -briller og -vest. Høreværn skal anvendes, når der skæres, slibes mv.

3. Introduktionskurser

Alle nye medarbejdere skal på én dags sikkerhedsintroduktion, hvor de indføres i Skanskas sikkerhedsarbejde. Introduktionen bliver opfulgt af løbende briefinger og møder om sikkerhed på byggepladsen.

4. Risikovurderinger

En af forudsætningerne for en ulykkesfri arbejdskultur er at identificere potentielle risici og dermed forebygge ulykker. Det sker gennem risikovurderinger og efterfølgende sikkerhedsbriefinger og konkrete forbedringstiltag, hvis dette kræves.

5. Midlertidige konstruktioner

Midlertidige konstruktioner er ofte nødvendige på en byggeplads i opførslen af de permanente konstruktioner og ved udbedring af eventuelle fejl og mangler. Midlertidige konstruktioner kræver grundig projektering og ekspertise, bl.a. skal det sikres at konstruktionerne lever op til konstruktionskravene, og at projekteringen af de midlertidige konstruktioner, tegninger og specifikationer udføres af en kvalificeret tekniker.

6. Løfteopgaver

Løft sker dagligt på byggepladser og kan være meget farlige. Der anvendes forskelligt udstyr alt afhængig af opgaven, fx kraner, gravemaskiner, gaffeltrucks og teleskoplæssere. Her har Skanska strenge krav til de typer maskiner, der anvendes samt det forberedende arbejde. Terrænforhold, udvælgelse og kontrol af løfteudstyret skal alt sammen være omfattet af sikkerhedsproceduren.

7. Arbejde i lukkede rum

Lukkede rum er arbejdsmiljøer, der af natur har begrænset plads og ventilation – og er derfor potentielt truet af røg eller brand. Kontrol af adgangsforhold og arbejde i disse rum er derfor afgørende, for at arbejdet kan udføres uden ulykker. Arbejdet skal risikoidentificeres, det korrekte personale skal vælges til opgaven og nødberedskab skal være på plads, sammen med de personlige værnemidler.

8. Forebyggende adfærd

Byggepladser er i risiko for brand især i de sidste faser af byggeriet, hvor mere antændelige materialer anvendes. At planlægge og løbende kontrollere forholdene er måder, hvorpå potentielle brandfarer begrænses. Dertil, hvis ulykken er ude, skal beredskabet altid være klar.

9. Jordflytning og udgravningsarbejde

Jordbundsforhold varierer selv over korte afstande, og selv et lille fald i jorden kan forårsage alvorlige skader. Derfor er design og installation af systemer af kvalificeret personale et nøgleelement for at arbejde med at flytte jord og udgrave kan foregå uden ulykker. Det kan indebære identifikation af terrænforholdene, evt. behovet for midlertidige konstruktioner, sikre sideskråninger samt kantbeskyttelse.

10. Styring af køretøjer på byggepladsen

Alt afhængig af, hvordan den pågældende byggeplads er udformet i forhold til adgangsforhold mv., planlægges det nøje, hvor maskinerne må køre, og hvor der arbejdes og ikke arbejdes. Denne standard fokuserer på planlægning og kontrol af køretøjers "færden" på byggepladsen.

11. Hændelsesstyring

At forstå årsagen til ulykken er essentielt for at forebygge fremtidige ulykker. At have processer og procedurer, der indsamler og kommunikerer årsager og forebyggende initiativer er en vital del af sikkerhedsledelsessystemet. Ligeledes er opfølgning på de korrigerende handlinger en vigtig del heraf.

12. El-sikkerhed

Elektriske installationer under eller over jorden er en risiko på byggepladser både i by- og landområder. Derfor har Skanska strenge procedurer for sikkerhed ved arbejde tæt på højspændingsledninger og arbejde i nærhed til luft- og jordkabler. Bl.a. skal spærrezoner, både i form af sikre afstande og fysiske afspærringer samt system for tilladelser være på plads.

Udover ovenstående har Skanska i Danmark en 13. standard: for lifte

Alle mobile arbejdsplatforme skal være udstyret med en sikkerhedsforanstaltning på kurven som sikrer operatøren mod at blive klemt i arbejdsplatformen. Eks. via en automatisk anti-knusningsforanstaltning eller en dobbelt-betjening således at liften ikke igangsættes før begge dele aktiveres.